ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

2Mservices s.r.o., Šamorínska 1, 821 02  Bratislava, IČO 36811068, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47167/B, tel. číslo: +421-2-4524 6111, email: 2m@beltslovakia.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

tel. číslo: +421 918 912 912, e-mail: 2m.ozvald@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru alebo služieb) medzi zákazníkmi alebo dodávateľmi a prevádzkovateľom.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, adresa spoločnosti, e-mail, telefónne číslo.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Právny základ poskytnutia osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po dobu platnosti zmluvného vzťahu zákazníka alebo dodávateľa a prevádzkovateľa, a po jeho ukončení budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby

 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • právo podať návrh na začatie konania
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

Providing of information under the Personal Data Protection Act (Act No. 18/2018 on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts)

The processing of personal data is governed by the Personal Data Protection Act and other legal regulations in force in the Slovak Republic.

Identification and contact details of the processor

2Mservices s.r.o., Šamorínska 1, 821 02  Bratislava, ID 36811068, company registered in OR District Court Bratislava I, section: Sro, insert no. 47167/B, phone number: +421-2-4524 6111, email: 2m@beltslovakia.sk

Contact details of the processor´s responsible person

phone number: +421 918 912 912, email: 2m.ozvald@gmail.com

Purpose of processing personal data

The purpose of processing personal data is to perform a contractual relationship (purchase or sale of goods or services) between customers or suppliers and the processor.

Personal data list

The processors obtains and processes the following personal data: name, surname, title, job position, company address, e-mail, telephone number.

Personal data will not be used for automated individual decision making or profiling. The transfer of personal data to third countries does not take place.

Legal basis for the provision of personal data

In order to perform a contractual relationship, the required personal data is required. The legal basis for processing is Law no. 40/1964 Coll. Civil Code, from 25.05.2018 §13 par. (1) b. of Act no. 18/2018 Z. z. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts. Personal data will be stored in accordance with valid legislation.

Validity of consent, storage period of personal data

Personal data will be processed by the processor for the duration of the contractual relationship between the customer or supplier and the processor and, upon completion, will be retained in accordance with valid legislation and will then be safely disposed of.

Personal information is not disclosed.

Rights of the person concerned

 • the right to confirm whether personal data relating to him / her are processed
 • the right of access to his / her personal data and information on their processing
 • the right to repair personal data
 • the right to limit the processing of personal data
 • the right to delete personal data
 • the right to transfer the personal data to another processor
 • the right to file a petition
 • the right to object to the processing of personal data

NAŠI PARTNERI

Späť hore